بازدید معاونت روابط عمومی و امور بین الملل موسسه بین ال مللی صلح مهندس جواد آقاجانی از نمایشگاه
داریوش ارجمند در مطبوعات
بازدید سر کار خانم ملا وردی
دیدار دوستانه در نمایشگاه مطبوعات
بازدید دکتر واعظی از نمایشگاه مطبوعات