پیام تبریک روابط عمومی موسسه بین اللمللی صلح و دوستی
بازدید معاونت روابط عمومی و امور بین الملل موسسه بین ال مللی صلح مهندس جواد آقاجانی از نمایشگاه
بازدید سر کار خانم ملا وردی
دیدار دوستانه در نمایشگاه مطبوعات
بازدید دکتر واعظی از نمایشگاه مطبوعات