داریوش ارجمند در مطبوعات
بازدید سر کار خانم ملا وردی
دیدار دوستانه در نمایشگاه مطبوعات
بازدید دکتر واعظی از نمایشگاه مطبوعات
دکتر خوراکیان در دیدار با مدیر کل روابط عمومی موسسه بین الملی صلح