خانه / اخبار / بازدید معاونت روابط عمومی و امور بین الملل موسسه بین ال مللی صلح مهندس جواد آقاجانی از نمایشگاه

بازدید معاونت روابط عمومی و امور بین الملل موسسه بین ال مللی صلح مهندس جواد آقاجانی از نمایشگاه

بازدید معاونت روابط عمومی و امور بین الملل موسسه بین ال مللی صلح مهندس جواد آقاجانی از نمایشگاه

مهندس جواد آقاجانی
مهندس جواد آقاجانی
مهندس جواد آقاجانی
مهندس جواد آقاجانی

بازدید معاونت روابط عمومی و امور بین الملل موسسه بین ال مللی صلح مهندس جواد آقاجانی از نمایشگاه

DSC_0154 DSC_0155 DSC_0167 DSC_0192 DSC_0193 DSC_0194dsc_0340 dsc_1082 dsc_0346