خانه / اخبار / باز دیدمهندس جواد آقاجانی معاونت روابط عمومی از کانون باز نشستگان وزارت امور خارجه

باز دیدمهندس جواد آقاجانی معاونت روابط عمومی از کانون باز نشستگان وزارت امور خارجه

باز دیدمهندس جواد آقاجانی معاونت روابط عمومی از کانون باز نشستگان وزارت امور خارجه

مهندس جواد آقاجانی معاونت روابط عمومی موسسه بین المللی صلح
مهندس جواد آقاجانی معاونت روابط عمومی موسسه بین المللی صلح

برقراری صلح و امنیت بین المللی از کهنترین آرمانهای بشر بوده است.

صلح و امنیت، مفهوم

ثابتی نداشته و مفهوم آن ها با گذشت زمان دچار تغییر و تحول شده است.

تا قبل از تحولات اخیر

در روابط بین المللی، منبعث از نگاه نظامی که اصطلاحاً نظام وستفالیایی نامیده م یشود صلح و

امنیت به معنای رعایت اصول حق حاکمیت،

برابری حقوق، رعایت مصونیت کشورها و نمایندگان

آنان، احترام به تمامیت ارضی کشورها، عدم مداخله در امور داخلی یکدیگر و حل و فصل

مسالمتآمیز اختلافات تلقی میشد لکن جهانیشدن سبب تغییر مفهوم صلح و امنیت بیین المللی

منبعث از نظام وستفالیایی شده است.dsc_0560

مهندس جواد آقاجانی معاونت روابط عمومی موسسه بین المللی صلح

در این دوره ماهیت تهدیدات تغییر یافته و تهدیدات از جنبه

نظامی به حوزههای دیگر ازجمله فقر و گرسنگی، تروریسم، قاچاق و جرائم سازمان یافته ، شیوع

بیماریهای مسری، مهاجرتهای بیرویه، محیط زیست و نقض حقوق بشر تسری یافته است.

بر اساس چنین تفسیری از صلح و امنیت بین المللی بوده است که شورای امنیت که رکن اصلی

صلاحیت دار حفظ صلح و امنیت بین المللی است پس از پایان جنگ سر د، جنگهای داخلی،

بحران های انسانی از جمله پاکسازیهای قومی و تصفیه نژادی، تغییر نظامهای سیاسی، تروریسم و

نقض گسترده حقوق بشری را تهدید صلح و امنیت بین المللی تلقی کرده است.

مهندس جواد آقاجانی معاونت روابط عمومی موسسه بین المللی صلح

معاونت روابط عمومی

موسسه بین المللی صلح و دوستی