خانه / اخبار / باز دید- معاونت روابط عمومی از کانون باز نشستگان وزارت امور خارجه

باز دید- معاونت روابط عمومی از کانون باز نشستگان وزارت امور خارجه

باز دید- معاونت روابط عمومی از کانون باز نشستگان وزارت امور خارجه

- معاونت روابط عمومی موسسه بین المللی صلح
– معاونت روابط عمومی موسسه بین المللی صلح

برقراری صلح و امنیت بین المللی از کهنترین آرمانهای بشر بوده است.

صلح و امنیت، مفهوم

ثابتی نداشته و مفهوم آن ها با گذشت زمان دچار تغییر و تحول شده است.

تا قبل از تحولات اخیر

در روابط بین المللی، منبعث از نگاه نظامی که اصطلاحاً نظام وستفالیایی نامیده م یشود صلح و

امنیت به معنای رعایت اصول حق حاکمیت،

برابری حقوق، رعایت مصونیت کشورها و نمایندگان

آنان، احترام به تمامیت ارضی کشورها، عدم مداخله در امور داخلی یکدیگر و حل و فصل

مسالمتآمیز اختلافات تلقی میشد لکن جهانیشدن سبب تغییر مفهوم صلح و امنیت بیین المللی

منبعث از نظام وستفالیایی شده است.dsc_0560

– معاونت روابط عمومی موسسه بین المللی صلح

در این دوره ماهیت تهدیدات تغییر یافته و تهدیدات از جنبه

نظامی به حوزههای دیگر ازجمله فقر و گرسنگی، تروریسم، قاچاق و جرائم سازمان یافته ، شیوع

بیماریهای مسری، مهاجرتهای بیرویه، محیط زیست و نقض حقوق بشر تسری یافته است.

بر اساس چنین تفسیری از صلح و امنیت بین المللی بوده است که شورای امنیت که رکن اصلی

صلاحیت دار حفظ صلح و امنیت بین المللی است پس از پایان جنگ سر د، جنگهای داخلی،

بحران های انسانی از جمله پاکسازیهای قومی و تصفیه نژادی، تغییر نظامهای سیاسی، تروریسم و

نقض گسترده حقوق بشری را تهدید صلح و امنیت بین المللی تلقی کرده است.

– معاونت روابط عمومی موسسه بین المللی صلح

معاونت روابط عمومی

موسسه بین المللی صلح و دوستی