خانه / بایگانی برچسب: مهندس سید مهدی حسینی جلسه با دانش آموزان سال 1391

بایگانی برچسب: مهندس سید مهدی حسینی جلسه با دانش آموزان سال 1391

جلسه با دانش آموزان سال 1393

جلسه با دانش آموزان سال 1393 جلسه با دانش آموزان سال 1393 ؛ دبیرکل موسسه بین المللی صلح و دوستی . گزارش تصویری جلسه با دانش آموزان سال 1393 مهندس سید مهدی حسینی.   معاونت روابط عمومی موسسه بین المللی صلح و دوستی

ادامه نوشته »

جلسه با دانش آموزان سال 1392

جلسه با دانش آموزان سال 1392 جلسه با دانش آموزان سال 1392 ؛ دبیرکل موسسه بین المللی صلح و دوستی . گزارش تصویری جلسه با دانش آموزان سال 1392 مهندس سید مهدی حسینی.     معاونت روابط عمومی موسسه بین المللی صلح و دوستی

ادامه نوشته »

جلسه با دانش آموزان سال 1391

جلسه با دانش آموزان سال 1391 جلسه با دانش آموزان سال 1391 ؛ دبیرکل موسسه بین المللی صلح و دوستی . گزارش تصویری جلسه با دانش آموزان سال 1391 مهندس سید مهدی حسینی. جلسه با دانش آموزان سال 1391 معاونت روابط عمومی موسسه بین المللی صلح و دوستی

ادامه نوشته »

جلسه با دانش آموزان سال 1390

جلسه با دانش آموزان سال 1390 جلسه با دانش آموزان سال 1390 ؛ دبیرکل موسسه بین المللی صلح و دوستی . گزارش تصویری جلسه با دانش آموزان سال 1390 مهندس سید مهدی حسینی.   معاونت روابط عمومی موسسه بین المللی صلح و دوستی

ادامه نوشته »

جلسه با دانش آموزان سال 1389

جلسه با دانش آموزان سال 1389 جلسه با دانش آموزان سال 1389 ؛ دبیرکل موسسه بین المللی صلح و دوستی . گزارش تصویری جلسه با دانش آموزان سال 1389 مهندس سید مهدی حسینی.   معاونت روابط عمومی موسسه بین المللی صلح و دوستی

ادامه نوشته »

جلسه با دانش آموزان سال 1388

جلسه با دانش آموزان سال 1388 جلسه با دانش آموزان سال 1388 ؛ دبیرکل موسسه بین المللی صلح و دوستی . گزارش تصویری جلسه با دانش آموزان سال 1388 مهندس سید مهدی حسینی.   معاونت روابط عمومی موسسه بین المللی صلح و دوستی

ادامه نوشته »